Ochrana osobných údajov

Kogas s.r.o  rešpektuje súkromie osôb, ktoré navštevujú jeho webové stránky. Týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov informujeme o našich postupoch ochrany osobných údajov, ako aj o možných, Vami vybratých spôsoboch zhromažďovania informácií online a spôsobe ich použitia. Toto vyhlásenie je ľahko dostupné na našej domovskej stránke www.kogas.sk.

Zhromažďovanie a využitie osobných údajov
Zhromažďujeme iba tie osobné údaje (ako napr. mená, adresy, emaily, telefónne čísla ), ktoré nám sami dobrovoľne poskytnete.  Kogas s.r.o Vaše osobné údaje nepredá ani neprenajme žiadnej tretej strane, ak Vám nie je v okamžiku, kedy informácie poskytujete, povedané inak. Spoločnosť môže informácie použiť v súhrnnej forme k štatistickým analýzam prevádzky webových stránok spoločnosti. Pri tomto spracovaní sa nedajú z dát získať žiadne osobne určiteľné informácie. Prenos do tretích štátov nie je plánovaný.

Zabezpečenie osobných údajov

Kogas s.r.o uchováva Vaše osobné údaje bezpečne a chráni ich
pred neoprávnenými osobami, zneužitím či zverejnením a postupuje v súlade so všetkými zákonmi a predpismi týkajúcimi sa osobných údajov a dodržiava nižšie uvedené zásady ochrany osobných údajov. Kogas s.r.o neposkytne ani neodovzdá osobné údaje tretej strane bez toho, aby Vás vopred o takomto kroku informovala alebo ak tretia strana nie je schválenou podriadenou zmluvnou stranou.

Súbory cookie


Tieto stránky využívajú súbory cookie, aby obsah prispôsobili Vašim potrebám. Súbory cookie sú malé údajové súbory, ktoré sa pri návšteve webovej stránky zapisujú na pevný disk a označujú navštívené lokality alebo stránky. Tento súbor rozširuje funkcie dostupné na stránkach a umožňuje presnejšiu analýzu ich využitia. Bez ohľadu na spôsob použitia však súbory cookie nebudú zhromažďovať osobne identifikovateľné informácie.
Vaše prehľadávače možno nastaviť tak, aby odmietali súbory cookie alebo zobrazovali dialógové okno o ich prenose z webových stránok. Ak v počítači zakážete používanie súborov cookie, nebudete môcť v niektorých prípadoch využiť všetky funkcie našich webových stránok.

Odkazy na externé stránky

Stránky www.kogas.sk môžu v záujme návštevníkov
obsahovať aj rad odkazov na iné stránky s užitočnými informáciami. Zásady ochrany súkromných údajov, ktoré sú tu popísané, nemusia však na iných stránkach platiť. Ak máte záujem o informácie o ich spôsobe zberu a distribúcii údajov, kontaktujte priamo prevádzkovateľa konkrétnych stránok. Osobne identifikovateľné informácie zhromažďované na stránkach www.kogas.sk sa externým stránkam nedodávajú, ak nie je v okamihu, keď toto poskytujete, stanovené inak. Kogas s.r.o si vyhradzuje právo v prípade potreby aktualizovať alebo meniť toto prehlásenie o ochrane osobných údajov. Akékoľvek zmeny budú ihneď oznámené na tejto stránke.

Práva dotknutej osoby podľa zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať: a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané. b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií. c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie. d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania. e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania. f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel  spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie. g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona. h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. Právo dotknutej osoby možno obmedziť len podľa písmena e) a f) tohto bodu 1), ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. Takéto obmedzenie je prevádzkovateľ povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť dotknutej osobe, ako aj úradu.

Spoľahlivosť informácií

Kogas s.r.o pri spracovaní týchto stránok vynakladá maximálne
úsilie na zaistenie spoľahlivosti a presnosti informácií publikovaných na týchto stránkach. Môže však prísť k technickým nepresnostiam, alebo typografickým chybám. Tieto môžu byť po svojom zistení a podľa uváženia majiteľa stránok opravené. Kogas s.r.o môže kedykoľvek upraviť akýkoľvek materiál na týchto stránkach a to aj bez upozornenia. Modifikácia týchto Právnych informácií vstúpi do platnosti ihneď po ich uverejnení.
Obmedzenie zodpovednosti Obsah týchto stránok, služby alebo produkty uvedené na týchto stránkach sú poskytované tak, ako sú k dispozícii a ako sú. Kogas s.r.o, zamestnanci tejto spoločnosti alebo zástupcovia nezodpovedajú za náhradu škody, ktorá vznikla v súvislosti alebo na základe týchto dôvodov:

- akékoľvek informácie, materiály, produkty alebo odporúčania, ktoré sú poskytnuté na týchto stránkach alebo ktoré vzniknú na základe služieb, ktoré sú na týchto stránkach poskytované
- prístup, využitie alebo nemožnosť využitia týchto stránok,
- výpadok prevádzky, meškanie alebo chyba týchto stránok alebo služieb, poprípade produktov, ktoré sú prostredníctvom týchto stránok ponúkané
-Kogas s.r.o nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah
akýchkoľvek stránok mimo vlastných stránok alebo za obsah akéhokoľvek iného servera, na ktorý tu bude odkaz. Spoločnosť teda nepreberá žiadnu zodpovednosť v súvislosti so žiadnymi servermi odkazovanými alebo prístupnými pomocou odkazu tu uvedeného, vrátane okrem iného zodpovednosti vzniknutej na základe akýchkoľvek
obvinení, že obsah poskytnutý niektorou treťou stranou porušuje zákony alebo práva akejkoľvek ďalšej osoby alebo subjektu.Toto komplexné obmedzenie zodpovednostiplatí pre všetky náhrady škody bez ohľadu na ich druh.